ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต 2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : หน่วยตรวจสอบภายใน
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มกฎหมายและคดี
หน้าที่ในกลุ่ม :