ชื่อ - นามสกุล :นางนันท์นภัส บุญจิตร
ตำแหน่ง :นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : หน่วยตรวจสอบภายใน
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน