นับถอยหลังสู่การสอบ O-NET
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

สัปดาห์
0
4
วัน
0
3
ชั่วโมง.
1
3
นาที
4
0
วินาที
2
5