[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ||       ประกวดราคาซื้องบทุน ค่าครุภัณฑ์การศึกษา (ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย ห้องสมุด อุปกรณ์ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/มิ.ย./2562       การอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2561 13/มิ.ย./2562       การอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ตัดสินโต้วาทีสาระวาทีภาษาอังกฤษ ระดับ สพฐ. (OBEC English Debate Adjudication Training) 7/มิ.ย./2562       ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร \"เทคนิคการบันทึกบัญชีกองทุน การตรวจสอบข้อมูลบัญชีตาม พ.ร.บ.บริหารทุนหมุนเวียนและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง\" 7/มิ.ย./2562       ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร \"กระบวนการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ\" รุ่น 2 7/มิ.ย./2562
เมนูหลัก
ระบบสารสนเทศ
e-Service
ระบบบริการ
ประกาศ สพป.พิจิตร เขต 2

ประกาศมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 2

สารสนเทศทางการศึกษา
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 75 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
Facebook

แผนที่ สพป.พิจิตร เขต 2

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างงานด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เจ้าของผลงาน : ชัญญานุช พันเขียว
เสาร์ ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 927    จำนวนการดาวน์โหลด : 334 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 5 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

รายงานเอกสารประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างงานด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้รายงานมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างงานด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft  Word สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ใช้เอกสารประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างงานด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft  Word  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ(3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างงานด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft  Word  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในรายงานได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังก้านเหลือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 จำนวน 36 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในรายงาน ประกอบด้วย (1) เอกสารประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างงานด้วยโปรแกรมประมวลผล  Microsoft  Word   ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จำนวน 13 หน่วย (2)แบบประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างงานด้วยโปรแกรมประมวลผล  Microsoft  Word   ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โดยผู้เชี่ยวชาญ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างงานด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ(4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างงานด้วยโปรแกรมประมวลผล Microsoft  Word  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ โดยการทดสอบค่า t-test (Dependent Sample) และหาค่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ โดยหาค่าเฉลี่ย ( x ̅ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างงานด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 30/มิ.ย./2561
      การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติมท้องถิ่นพิจิตร (เกษตรอินทรีย์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 18/ม.ค./2559
      ผลการสร้างเครื่องมือประเมินงานเกษตร เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว สาระการเรียนรู้การงานและอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 18/ม.ค./2559