[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ||       ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 27/ม.ค./2563       ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2563 21/ม.ค./2563       การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมของสำหรับงานการศึกษาต่อเนื่อง 17/ม.ค./2563       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2563 16/ม.ค./2563       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 7/ม.ค./2563
เมนูหลัก
ประกาศ สพป.พิจิตร เขต 2
เว็บไซต์กลุ่มงาน
e-Service
สารสนเทศทางการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงาน
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 75 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
การบริหารงานบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

    >>การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)และการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  >>หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

  >>การวางสรรหาและวางแผนอัตรากำลัง

  >>การพัฒนาบุคลากร//การส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัย 

หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

>> หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

>> หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

>> การเลื่อนเงินเดือน/มาตรการระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ/หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

>> หลักเกณฑ์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  

  หมวดหมู่ : การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เรื่อง : คู่มือ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (Action plan Report System : ARS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โดย : admin
เข้าชม : 3637
ศุกร์ ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ใบรองปก  ดาวน์โหลด คลิก
คำนำ  ดาวน์โหลด คลิก
สารบัญ  ดาวน์โหลด คลิก
แนวทางการปฏิบัติราชการ  ดาวน์โหลด คลิก
ตารางขวาง  ดาวน์โหลด คลิก
ARS 1 ระดับความสำเร็จของการสร้างความเข้มแข็งในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   ดาวน์โหลด คลิก
ARS 2 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการที่ดีและสามารถเป็นแบบอย่างได้   ดาวน์โหลด คลิก
ARS 3 ร้อยละของนักเรียน ป.6  ม.3  ม.6  โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่มีผลการสอบ O-NET  วิชาต่างๆ สูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม เพิ่มขึ้น   ดาวน์โหลด คลิก
ARS 4 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อม  ดาวน์โหลด คลิก
ARS 5 ร้อยละของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  ดาวน์โหลด คลิก
ARS 6 ระดับความสำเร็จของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดำเนินการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน และมีโรงเรียนที่สามารถเป็นต้นแบบได้  ดาวน์โหลด คลิก
ARS 7 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ดาวน์โหลด คลิก
ARS 8 ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่าน    การประเมินผลการดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  ดาวน์โหลด คลิก
ARS 9 ระดับความสำเร็จของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดำเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม ลูกเสือ  ดาวน์โหลด คลิก
ARS 10 ระดับความสำเร็จของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดำเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมา  ภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม  ดาวน์โหลด คลิก
ARS 11 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษา    จัดกิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาวะของนักเรียน  ดาวน์โหลด คลิก
ARS 12 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ที่อ่านออกเขียนได้  ดาวน์โหลด คลิก
ARS 13 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา ด้านการสร้างจิตสำนึก        การบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย และมลพิษทางอากาศ  ดาวน์โหลด คลิก
ARS 14 ร้อยละของนักเรียน และครู ที่ได้รับ  การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษตามกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  ดาวน์โหลด คลิก
ARS 15 ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพระดับตำบลจัดกิจกรรมเรียนรู้งานอาชีพเหมาะสมกับศักยภาพส่งผลให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนรู้งานอาชีพเหมาะสมกับศักยภาพส่งผลให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน
ARS 16 ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพระดับตำบลที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ    (Best Practice)
ดาวน์โหลด 15-16 คลิก
ARS 17 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยได้รับการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ดาวน์โหลด คลิก
ARS 18 อัตราส่วนผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา/ประชากรกลุ่มอายุ       3 – 5 ปี
ARS 19 อัตราส่วนผู้เรียนระดับประถมศึกษา/ประชากร กลุ่มอายุ 6 – 11 ปี
ARS 20 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
ARS 21 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษา   ภาคบังคับ
ARS 22 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ARS 23 ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษา    ออกกลางคัน
ARS 24 ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นออกลางคัน
ARS 25 ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษา      ตอนปลายออกกลางคัน
ARS 26 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรายบุคคลระบบออนไลน์
ดาวน์โหลด 18-26 คลิก
ARS 27 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดาวน์โหลด คลิก
ARS 28 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานแนะแนวให้มีความเข้มแข็ง  ดาวน์โหลด คลิก
ARS 29 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีความเข้มแข็งในการดำเนินงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  ดาวน์โหลด คลิก
ARS 30 ร้อยละการยกระดับวิชาการโรงเรียน ในฝัน  ดาวน์โหลด คลิก
ARS 31 ร้อยละของนักเรียนพิการได้รับคูปอง สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกบัญชี ข. และ ค.  ดาวน์โหลด คลิก
ARS 32 ร้อยละของนักเรียนพิการเรียนรวมผ่านเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  ดาวน์โหลด คลิก
ARS 33.1 ร้อยละของนักเรียนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทักษะการดำรงชีวิตสามารถพึ่งพาตนเองได้  ดาวน์โหลด คลิก
ARS 33.2 ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสได้รับการสนับสนุนการศึกษา  ดาวน์โหลด คลิก
ARS 33.3 ร้อยละของนักเรียนพิการได้รับ     การสนับสนุนการศึกษา  ดาวน์โหลด คลิก
ARS 33.4 ร้อยละของนักเรียนพิการที่ได้รับ  การพัฒนาสมรรถภาพ  ดาวน์โหลด คลิก
ARS 34 ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาการด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของวอลดอร์ฟ  ดาวน์โหลด คลิก
ARS 35 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน      (O-NET) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ดาวน์โหลด คลิก
ARS 36 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา        (I-NET) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ดาวน์โหลด คลิก
ARS 37 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาสายสามัญควบอิสลามศึกษาเพิ่มขึ้น  ดาวน์โหลด คลิก
ARS 38 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วน ร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา  ดาวน์โหลด คลิก
ARS 39 ร้อยละของโรงเรียนได้รับการจัดสรรอัตราจ้างสามารถปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนได้  อย่างมีประสิทธิภาพ และอัตราจ้างนักการภารโรงสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (อัตราจ้างวุฒิปริญญาตรีที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนให้สถานศึกษา)
ARS 40 ร้อยละของสถานศึกษาที่ครูสามารถกลับไปปฏิบัติการสอนเพิ่มขึ้น โดย   การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง
ดาวน์โหลด 39-40 คลิก
ARS 41.1 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ได้รับการพัฒนา  ดาวน์โหลด คลิก
ARS 41.2 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)  ดาวน์โหลด คลิก
ARS 41.3 ระดับความสำเร็จในการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน (โครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน)  ดาวน์โหลด คลิก
ARS 42 ระดับความสำเร็จของหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558  ดาวน์โหลด คลิก
ARS 43.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ     การควบคุมภายใน
ARS 43.2 ร้อยละของโรงเรียนที่ส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีครบถ้วน
ดาวน์โหลด43 คลิก
ARS 44 ระดับความสำเร็จของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายสามารถปฏิบัติงานด้านบัญชีได้ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  ดาวน์โหลด คลิก
ARS 45 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ARS 46 ระดับความสำเร็จของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ARS 47 ระดับความสำเร็จของผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี
ดาวน์โหลด 45-47 คลิก ARS 48 ระดับความสำเร็จของการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ดาวน์โหลด คลิก
ARS 49 ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบทางด้านการเงินการบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดาวน์โหลด 49.0 คลิก
ดาวน์โหลด 49.1 คลิก
ดาวน์โหลด 49.2 คลิก
ดาวน์โหลด 49.3 คลิก
ดาวน์โหลด 49.4 คลิก
ดาวน์โหลด 49.5 คลิก
ดาวน์โหลด 49.6 คลิก
ARS 50 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ดาวน์โหลด 50.0 คลิก
ดาวน์โหลด 50.1 คลิก
ภาคผนวก  ดาวน์โหลด คลิก

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ5 อันดับล่าสุด

      คู่มือการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KPI Report system : KRS) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 11/มี.ค./2559
      คู่มือ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (Action plan Report System : ARS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 11/มี.ค./2559